ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ

Настоящите общи условия (ОУ) са предназначени за регулиране на отношенията между туроператора "ТЕЗ ТУР БЪЛГАРИЯ" ЕООД, със седалище и адрес на управление в град София 1301, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 9-11, ет. 3, офис 9, ЕИК 175432263, телефонни номера за контакт: 070046600, 02/9350935, 0894445624, електронен адрес: book@teztour.bg, представлявано от Г-н Бейзат Туналъ  – управител (наричано по-долу Тез Тур), с лиценз за извършване на туроператорска дейност № РК-01-6068 и полица за застраховка «Отговорност на туроператора» № 13052310000425/16.05.2023, издадена от застраховател ЗК „Лев Инс“ АД, със седалище и адрес на управление в град София 1700, бул."Симеоновско шосе" № 67А, тел.: 02/404 94 92, 0800 15 333, e-mail: info@lev-ins.com. Полицата е валидна от 15.06.2023 г. до 14.06.2024 г. и е със застрахователно покритие съгласно действащата нормативна уредба, общи условия и лимит 1 400 000.00 /един милион и четиристотин хиляди/ лева, и потребителите на туристически продукти и услуги, предоставяни от "ТЕЗ ТУР БЪЛГАРИЯ" ЕООД, посредством уебсайта www.teztour.bg.

Молим Ви, прочетете настоящите общи условия внимателно и цялостно, тъй като резервирайки Услуга, предлагана на www.teztour.bg, Вие потвърждавате, че:

а) сте прочели и разбрали настоящите ОУ и

б) изразявате своето изрично и еднозначно съгласие и приемате да се обвържете с настоящите ОУ.

I.       ОПРЕДEЛЕНИЯ

1.      Интернет страницата „www.teztour.bg“ („Уебсайт“) е собственост на юридическо лице "ТЕЗ ТУР БЪЛГАРИЯ" ЕООД и е предназначена да обслужва неговата дейност като туроператор и туристически агент да предлага на потребителите продукти/услуги в областта на туризма.

2.      Интерфейс на Уебсайта – това е съвкупността от уеб дизайн и уеб функционалности, посредством които Потребителят осъществява и съхранява електронна комуникация с Тез Тур, неговите Агенти или други ползватели на Уебсайта.

3.      Туристически агент – това е търговец, лицензиран като туристически агент, който има правото да продава туристическите пакети и туристическите услуги, които Тез Тур предлага.

4.      Потребител – физическо лице, желаещо да закупи туристически услуги чрез Уебсайта или по друг начин, съобразно условията, описани по-долу.

4.1.    Всеки Потребител може да ползва услугите на Уебсайта единствено и само след регистрация на собствен Профил.

4.2.   Потребители могат да бъдат само пълнолетни физически лица. Лица, които не отговарят на изискванията за Потребител, нямат право да закупуват продукти и услуги от Уебсайта.

4.3.   Права и задължения на Потребители по тези ОУ имат и третите лица, които се ползват от съответната услуга, макар и да не са страна по договора. Изключение правят само правата и задълженията, пряко свързани със сключването, изменението и анулирането на договора, както и комуникацията с Тез Тур, посредством Уебсайта – подписване на анекси, изявление за изменение, получаване на уведомления и т.н.

5.      Профил – личният профил на Потребителя в уебсайта, който му позволява да направи запитване и резервация на услуга, управление на резервацията, изменението и анулацията ѝ, както и комуникация с Тез Тур.

6.      Договор – това е писмено съглашение между Потребителя и Тез Тур, с или без участието на Агент, което може да е в традиционна хартиена форма или в електронна форма. В случаите, в които е в електронна форма, договорът се сключва, както следва:

-        Тез Тур отправя (пряко или чрез Агент) оферта за туристическа услуга или туристически пакет до индивидуално неопределен кръг лица или конкретно до Потребителя. За такива се считат и предложения за изменение/прекратяване на Договор.

-        Потребителят избира измежду една или повече оферти на Тез Тур и заявява желанието си да ползва съответните туристически услуги при избрани от него параметри и в полза на посочени от него пътуващи лица („Резервация“). Изявлението на Потребителя за съгласие с офертата се извършва задължително чрез Профила му на Уебсайта.

-        В случай, че офертата на Тез Тур не е била изчерпана към момента на заявлението на Потребителя и че последният е изпълнил допълнителните условия за Резервация (например – предплащане), Потребителят получава потвърждение за сключения договор на посочения от него e-mail адрес.

Така сключеният договор се състои от:

-        Е-mail потвърждението за избраните от Потребителя услуги;

-        Настоящите Общи Условия;

-        Допълнителни изявления между страните, отправени на посочения от Потребителя e-mail адрес или чрез Интерфейса на Уебсайта .

7.      Електронно съобщение –  всяко съобщение в електронна форма, което Потребителят и Тез Тур си разменят, посредством електронна поща, Интерфейса на Уебсайта или чрез други електронни средства, които позволяват възпроизвеждането на съобщението. В електронното съобщение може да има словесно изявление или такова с визуални знаци/означения, предварително разяснени на Потребителя какво означават.

8.      Услуги – различни видове основни и допълнителни туристически услуги, описани в Уебсайта и включващи настаняване, хранене, самолетен, автобусен  транспорт, допълнителни услуги, свързани с пътувания, екскурзоводски услуги, развлекателни прояви и събития и др. Услугите биват основно 3 групи:

8.1.   Туристически пакет – две или повече туристически услуги, които Тез Тур Ви предлага в пакет по определен маршрут, продължават повече от 24 часа и/или в тях е включена нощувка.

8.2.   "Комбиниран пакет" - две или повече туристически услуги, избрани и резервирани самостоятелно от страна на потребителя. Този тип пакет е различен от туристически пакет, предварително "сглобен" от Тез Тур.

8.3.   Отделни туристически услуги – основни и допълнителни услуги, които Тез Тур продава при желание от страна на Потребителите. Законовите правила за туристически пакети са неприложими спрямо отделните туристически услуги, освен в случаите, в които се образува "комбиниран пакет".

9.      При предлагане на някои отделни туристически услуги Тез Тур може да използва следните специфични изрази:

9.1.   Хотелско настаняване TEZ TOUR препоръчва – подбрани хотели, които туроператорът препоръчва за почивка на база на редица критерии. 

9.2.   Хотелско настаняване TEZ EXPRESS – група хотели от една и съща категория, с един и същ вид изхранване, разположени в същия курорт или в региона с едно летище за пристигане и заминаване. Звездната категоризация и видът на изхранването са посочени във всяка специална ценова оферта.

9.3.   Закупуване на САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ – договор за самолетен превоз на пътници, сключван между Потребителя и доставчик – самолетен превозвач, чрез посредничеството на Тез Тур.

9.4.   Наем на автомобил /Rent-a-car/ - услуга, при която моторно превозно средство се отдава на Потребителя срещу заплащане на определена цена и за определен период от време.

9.5.   Трансфер – услуга срещу заплащане, при която се осигурява придвижване на потребителя от даден хотел до летището и/или обратно. С оглед на участниците Трансферът може да бъде групов или индивидуален. С оглед на маршрута Трансферът може да бъде еднопосочен или двупосочен.

9.6.   Екскурзия – услуга срещу заплащане, при която се осигурява пътуване с посещение на различни обекти с опознавателна и/или развлекателна цел. С оглед на участниците Екскурзията може да  бъде групова или индивидуална.

9.7.   Незабавно потвърждение – статус на офертата, който гарантира свободни стаи от конкретната категория и хотел. При резервация на хотел със статус "Незабавно потвърждение" потвърждението се генерира автоматично.

9.8.   Ранно записване – промоция на оферта, при резервирането на която се изисква пълно плащане до крайния срок на валидност на офертата. Промоцията за ранни записвания за отделни хотели може да бъде прекратена и преди посочения срок на действие, в случай на изчерпване на предвидения за продажба по ранни записвания брой стаи в тези хотели.

9.9.   Нискотарифна авиокомпания – осигурява срещу заплащане превоз на пътници на сравнително достъпни за потребителите цени. При резервиране на самолетен билет от нискотарифна авиокомпания потребителят сам избира измежду няколко предложения. При този тип авиокомпании тарифите са невъзвръщаеми. При анулация на самолетен билет от нискотарифна авиокомпания се начислява неустойка 100% от цената на билета.

9.10. Чартърна авиокомпания (Чартърен полет) – предварително избрана от Тез Тур авиокомпания, която осигурява срещу заплащане превоз на пътници. Тарифите и анулационните условия зависят от броя едновременно закупени билети за една дата за съответната дестинация. Издаването на документ за превоза е възможно само след пълно плащане на дължимата сума.

9.11. Непреодолими и извънредни обстоятелства по реда на Закона за туризма в Република България: обстоятелства, които са извън контрола на страната, която се позовава на тях, и последиците от които не биха могли да се избегнат, дори ако са били предприети всички разумни мерки за тяхното предотвратяване.

9.12. Невъзвръщаема тарифа и как да я разграничим: невъзвръщаемата тарифа е тази, която веднага потвърждава резервацията. В случай на отмяна на резервация с невъзвръщаема тарифа се определя неустойка. Последната е в размер на 100%. При резервация по невъзвръщаема тарифа плащането ще бъде начислено незабавно. Възстановяване на сумите и замени по резервирани услуги с невъзвръщаема тарифа не са възможни. Промени или корекции след финализиране на резервацията не са възможни. 

Непосредствено до цената на услугата винаги е посочен видът на тарифата. Tази информация се вижда и при въвеждане на самата резервация.

9.13. Тайм лимит: При резервация на самолетни билети се отчита т. нар. "тайм лимит", който виждате в заявката. В срока на "тайм лимита" е необходимо да извръшите плащането по резервацията. В случай, че не постъпи плащане в рамките на указания срок, билетите автоматично се анулират.

9.14. Кредитна линия: виртуални средства, които позволяват на туристическата агенция/туроператора да резервира по невъзвръщаеми тарифи с реално плащане по банков път в срок до 3 /три/ работни дни и възможност за фактуриране на безкасово плащане.

Каква е отговорността при ползване на кредитна линия – при анулиране на резервация по невъзвръщаема тарифа, гарантирана с кредитна линия, на туристическата агенция/посредника се начислява 100% глоба. Ако туристическата агенция/посредникът няма активирана кредитна линия по невъзвръщаема тарифа, последната/последният ще може да плаща само с кредитна карта.

В случай на редовно просрочени плащания за резервации, наредени с кредитна линия, ще се преустанови правото на туристическата агенция/посредника да ползва този метод за разплащане в системата.

Как е възможно получаването на кредитна линия – само след писмена заявка от туристическата агенция/посредника до Тез Тур. Опция „кредитна линия“ не важи за потребители.

9.15. Кредитна карта: платежен инструмент, чрез който става възможно заплащане на услуги, предлагани от Тез Тур в интернет страница www.teztour.bg. Кредитната карта представлява потребителски кредит и за разлика от дебитната карта, картодържателят оперира със заемни средства (средствата са на издателя на картата), а не със собствени (т. е. на потребителя).

9.16. Онлайн резервация: резервация за туристическа услуга, направена дистанционно от страна на потребителя в резервационната система на "ТЕЗ ТУР БЪЛГАРИЯ" ЕООД.

9.17. Онлайн регистрацията: отнася се за полети по редовни линии (а не по чартърни) и позволява регистрация в електронната система на съответната авиокомпания, от която е закупен конкретен самолетен билет /само в случаите, в които в процеса на резервиране е предвидена подобна възможност/. По време на резервационния процес на самолетен билет потребителят предоставя:

1/ електронен адрес, на който след т. нар. успешна онлайн регистрация следва да получи бордна карта;

2/ телефонен номер за контакт, на който съответната авиокомпания или Тез Тур могат да се свържат при необходимост.

В случай, че потребителят откаже да предостави актуални данни за контакт, предостави некоректни данни, не отговори на телефонно обаждане или електронна поща, онлайн регистрацията няма да бъде успешна и Тез Тур няма да носи отговорност за това.

Ако онлайн регистрацията не бъде извършена по указания от авиокомпанията начин и срок, е възможно:

1/ да се начислят допълнителни такси или глоби, като техният размер се определя от конкретната авиокомпания и при резервирането на съответната услуга потребителят бива предварително уведомен;

2/ съответната авиокомпанията да откаже на потребителя да използва закупената от негова страна услуга.

При подобни случаи Тез Тур не носи отговорност и възникналите в резултат на това допълнителни такси или глоби ще бъдат за сметка на потребителя.

9.18. Използвани абревиатури за означаване на типа изхранване за всяка нощувка престой в местата за настаняване*:

- RO – нощувка;

- ВВ – нощувка с включена закуска;

- НВ – нощувка с включени закуска и вечеря;

- FB – нощувка с включени закуска, обяд и вечеря;

- All inclusive – нощувка с включени закуска, обяд и вечеря, но и с включена консумация на бара /вкл. и местен алкохол/ и други услуги в зависимост от мястото на настаняване;

- ULTRA All inclusive – нощувка с включени закуска, обяд и вечеря, но и с включена консумация на бара /включително и алкохол - местен или вносен/ и други услуги в зависимост от мястото на настаняване /в някои хотели тази система присъства под наименование AEAI, HEAI, AIS, DAI, EAI, AAI, DLAI, HCAI и други/.

II.      РЕГИСТРАЦИЯ

10.    Достъпът до уебсайта на Тез Тур е свободен, но за резервация и закупуване на туристически услуги се изисква регистрация и създаване на Профил на Потребителя, чрез който могат да се поръчват Услуги, съгласно настоящите ОУ.

10.1.  С извършване на регистрацията се счита, че Потребителят е приел настоящите Общи условия.

11.    С извършване на регистрацията/резервацията Потребителят декларира, че е пълнолетно физическо лице и че използва своята действителна самоличност при регистрацията, резервацията и закупуването на продуктите и/или услугите.

11.1. Тез Тур  има право да откаже услуга при съмнения, че Потребителят не отговаря на условията за закупуване на тази услуга (например не е навършили пълнолетие или поради друга причина). В този случай Тез Тур няма бъдещи задължения към Потребителя и не дължи обезщетение на последния.

12.    Регистрацията в уебсайта се извършва чрез въвеждане на данни за Потребителя, съгласно формата за регистрация на Уебсайта.

12.1. Тез Тур  не носи отговорност, ако Потребителят е попълнил неверни данни при регистрацията или резервацията.

12.2. Потребителят се задължава да уведоми Тез Тур при всяка промяна в данните, които е предоставил, като в противен случай Тез Тур не носи отговорност за неточно изпълнение на услугите, издаване на документи с неверни данни или каквито и да е други действия. В този случай Потребителят носи отговорност за заплащане на поръчаните услуги изцяло, както и на допълнителните разходи, вреди и пропуснати ползи на Тез Тур.

13.    Потребителят се задължава да не предоставя своето потребителско име и парола на лица, които не желае да правят резервации от негово име и за негова сметка. Ако Потребителят ги предостави на дадено лице се счита, че той го е упълномощил да прави резервации от негово име и за негова сметка и се задължава да заплати на Тез Тур цената на услугите, резервирани от такова лице.

Ако при резервирането на конкретна туристическа услуга през интернет страницата на Тез Тур Ви се появят текстове на чужд език или срещнете затруднения с разбирането и разчитането на конкретна тарифа или условие, незабавно Ви молим да се свържете с нас на:

Телефонни номера: +359 2 935 0 935, +359 700 46 600;

Мобилен телефонен номер: +359 894 44 56 24.

 

III.     ОФЕРТИ:

14.    Тез Тур пряко или чрез свои агенти предоставя предварителна информация на Потребителите за предлаганите от него туристически пакети и услуги. Тази информация се разпространява под формата на оферти и информационни материали на Уебсайта и/или чрез електронни бюлетини, брошури, каталози и други информационни материали.

15.    Тез Тур е обвързан от офертата си по предходния член до изчерпване на предвидените места за записване или до настъпването на други условия, изрично предвидени в офертата. Тез Тур може да променя условията в офертата по изключение, когато интересите на Клиентите налагат това. Промените ще бъдат отразявани на Уебсайта и ще бъдат видими за всички Клиенти.

16.    Тез Тур предоставя на Потребителя резервираните Услуги според описанието и спецификациите, обявени в съответната оферта. Дейности, транспорт, хранене, екипировка и оборудване, услуги и игри или всеки друг компонент, който не е изрично посочен в описанието или програмата на Услугите, следва да се счита като невключени в обхвата на Услугите.

17.    Тез Тур чрез своите служители и/или представители не носи отговорност за предоставяне на информация, насоки или съвети по отношение на пътни документи, ваксини, облекло, багаж, специална екипировка и оборудване, местни обичаи, атмосферни условия, специфични рискове за безопасността, физически предизвикателства или местни закони и наредби. До степента, предвидена в приложимото законодателство, Тез Тур не гарантира такава информация по отношение на нейната пълнота и/или точност и не носи отговорност за грешки или пропуски в нея.

18.    Някои Услуги на Тез Тур е възможно да не са подходящи за всеки. Потребителят е изцяло отговорен да прецени дали отговаря на изискванията и дали е физически подготвен, за да участва във всички дейности по резервираната Услуга. Преди заминаване всеки Потребител следва да се консултира с медицинско лице относно общото му здравословно състояние и физическа подготовка за пътуване. Тез Тур и неговите служители и/или представители не са компетентни и не предоставят медицински консултации.

19.  Цените предоставени на сайта на Тез Тур са валидни за български граждани.  За чуждестранни граждани, които нямат български документ за самоличност, цената на резервацията подлежи на препотвърждение.

 

IV.    РЕЗЕРВАЦИИ

19.    Потребителят използва функционалностите на Уебсайта, за да направи резервация на предлаганите от Тез Тур туристически пакети и индивидуални услуги. Потребителят има възможност да сформира свой туристически пакет при комбинация на отделно предлагани туристически услуги.

20.    Резервиране на отделни туристически услуги:

20.1. Тез Тур предлага на Потребителите си отделни основни и/или допълнителни туристически услуги – хотелско настаняване, трансфер, наем на автомобил, екскурзии и самолетни билети.

20.2. Посредством интерфейса на Уебсайта Потребителят има възможността да избере и заяви предлаганите от Тез Тур туристически услуги, съобразно условията на разположените там актуални оферти и своите индивидуални потребности.

20.3. Условията за заплащане и ползване на услугата се съдържат в офертата, която Потребителят е избрал, както и в потвърдителното съобщение по предходната точка.

20.4. Ако не е уговорено друго, туристическата услуга/услуги се заплаща/т съгласно условията, визуализиращи се при резервиране на самата услуга/и.

20.5. Ако не е уговорено друго, резервации, направени при наличието на по-малко от определен брой дни преди началото на самата услуга, трябва да бъдат заплатени изцяло в деня на резервацията.

20.6. Правилата в Раздел VII-X  не се прилагат за договори за отделни туристически услуги.

21.    Резервация на "Комбиниран пакет" :

21.1. Когато резервирането на отделни туристически услуги на Уебсайта е предназначено за едно и също пътуване/ваканция, независимо дали услугите са предлагани от Тез Тур или други търговци, ако те в съвкупност отговарят на критериите за туристически пакет, съгласно Закона за туризма, Тез Тур носи отговорност за услугите като при Договор за туристически пакет. В тези случаи се прилагат съответно правилата на Раздел IV от настоящите ОУ.

21.2. В противен случай за отделните туристическите услуги се прилагат правилата за отделни туристически услуги по Закона за туризма, Закона за защита на потребителите, както и тези по предходната точка.

21.3. Независимо от трансформирането на индивидуалните услуги в "Комбиниран пакет" , уговорените условия по отделните услуги запазват своето действие.

22.    Резервация на туристически пакет:

22.1. Тез Тур предлага на Уебсайта и предварително пакетирани от него Туристически пакети (ТП), които са обозначени като „Почивки“, „Пакети“, „Туристически пакети“ или по друг сходен начин, и могат да бъдат закупувани от Потребителите като пакет от туристически услуги.

22.2. За да направи резервация на туристически пакет, Потребителят трябва да изяви това чрез интерфейса на Уебсайта, съобразно реда и условията, описани в настоящите ОУ и съответната оферта, по която е избрал да направи поръчка.

22.3. Потребителят има възможност да добави или премахне към/от пакета туристически услуги, които Тез Тур предлага чрез Интерфейса на Уебсайта като възможни за комбинация за конкретното пътуване. Въпреки това, всички така модифицирани услуги, продължават да се третират като туристически пакет с всички произтичащи от това права и задължения.

22.4. При извършването на резервацията Потребителя извършва електронно изявление, че е съгласен с ОУ на Тез Тур, както и с индивидуалните условия за конкретната сделка, които сам е избрал и одобрил.

 

23.    Потвърждение на Резервацията:

23.1. Резервацията се счита за направена с отправяне на заявка - предложение за сключване на Договор за туристически пакет.

23.2. Резервацията се счита за направена от лицето, което е посочено като собственик на Профила, от който е постъпила заявката.

23.3. При липса на места или възможност за осъществяване на избрания от Потребителя туристически пакет или туристическа услуга, Тез Тур си запазва правото да откаже резервацията, за което ще уведоми Потребителя по подходящ начин. В такъв случай Тез Тур има право да предостави информация на Потребителя относно възможностите за замяната на желания туристически пакет или услуга с други.

23.4. Резервацията се счита за окончателно потвърдена и договорът за туристически пакет/туристическа услуга сключен с изпращане на Електронно съобщение/уведомление за потвърждение на заявката за резервация от Тез Тур, при положение, че е получено плащане на депозит от Потребителя, съгласно размера му, определен в съответната оферта или е получено пълно плащане. В такива случаи, Потребителят ще бъде подходящо уведомен, че резервацията е одобрена.

23.5. Ако от момента на извършване на резервацията до момента на постъпване на депозита по сметките на Тез Тур настъпят изменения в цените на резервираните услуги, Тез Тур има правото да поиска от Потребителя да му заплати разликата.

24.    Потребителят декларира съгласието си Договорът за туристически пакет, както и договорите за индивидуални услуги, заедно с всички други съпътстващи съобщения/уведомления и изявления да бъдат разменени и сключени по електронен път, а изявленията на страните да се считат за саморъчно подписани. В това число влизат:

24.1. E-mail кореспонденция между Тез Тур и Потребителя на адреси:

•        За Тез Тур - book@teztour.bg.

•        За Потребителя – e-mail-ът, посочен при регистрация на Профила на Потребителя.

24.2. Съобщения от Тез Тур до Потребителя чрез неговия Профил на Уебсайта.

24.3. Съобщения от Потребителя до Тез Тур чрез неговия Профил или чрез други специални функционални форми, разположени на Уебсайта.

25.    Тез Тур ще води кореспонденцията свързана с този договор с Потребителя – страна по този договор, който поема задължението да уведомява третите лица, които се ползват от този договор, ако има такива.

25.1. Потребителят – страна по този договор, декларира, че е упълномощен от третите лица – туристи, да ги запише за пътуването по настоящия договор, да получава и дава информация от тяхно име и да изрази съгласие за обработването на личните им данни тогава, когато е необходимо.

25.2. В случаите по предходната алинея, ако туристите са непълнолетни, Потребителят декларира, че е получил съгласието и на поне един от техните родители/настойници.

V.      ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ

26.    Обявените цени на Уебсайта са в лева!!!

27.    Потребителят се задължава да предплати цялата или част (депозит) от дължимата цена за заявената Услуга съгласно сроковете, условията за резервация в офертата и настоящите ОУ. В противен случай Тез Тур може да анулира резервацията, да не пази повече заявените места и да няма бъдещи задължения към Потребителя.

27.1.  В случай на необходим депозит, ако не е уговорено друго, остатъкът до пълната сума трябва да бъде внесен до определен брой дни преди датата на първата услуга от резервацията. Този брой дни се визуализира при резервиране на конкретната услуга/и. При неизпълнение на задължението на Потребителя за заплащане на пълната сума в срок, договорът се счита за прекратен по вина на Потребителя, а услугите – за анулирани.

27.2.  Размерът на депозита, на окончателното плащане и на другите вноски по договора, ако има такива, е определен в Офертата за съответната услуга и е част от Договора за туристически пакет или друга туристическа услуга.

27.3.  При записване в последния момент цялата сума се заплаща в момента на резервацията. Това важи и за промени и неустойки по резервацията. 

28.    Плащането може да се извърши чрез:

Банков превод по сметка на Тез Тур (ако тарифата е възвръщаема)

Титуляр: "ТЕЗ ТУР БЪЛГАРИЯ" ЕООД

Банка: "Банка ДСК" ЕАД

Филиал: СКЦ

Адрес: София 1000, ул. Калоян N1

IBAN: BG94STSA93000021308134

или

Банка: "Уникредит Булбанк" АД

Филиал: БЦ Света Неделя

Адрес: София 1000, пл. Света Неделя №7

IBAN: BG79UNCR70001503004239

- С дебитна/кредитна карта, посредством виртуален пос-терминал; 

- В брой в офиса на Тез Тур (важи само за Потребители, но не и за Агенти на Тез Тур, ако стойността на седлката е под 10 000.00 /десет хиляди/ лева);

- С кредитна линия (важи само за Агенти на Тез Тур, сключили споразумение за кредитна линия).

Повече информация за начините на плащане е налична в нарочната секция на Уебсайта.

29.    След заплащане на необходимите суми съгласно настоящите ОУ и специфичните условия на съответната оферта, Потребителят ще получи ваучер за заплатените услуги, съответно код за достъп до събитие или друг удостоверителен документ в потвърждение на направената резервация.

 

VI.   УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОТДЕЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ

30.    Ако не е уговорено друго, Потребителят ползва резервираните от него Услуги при условията, които са му били предложени в съответната оферта, която е избрал и заявил, посредством Интерфейса на Уебсайта. В настоящия раздел са включени някои особени правила, които се прилагат като допълнение на условията в офертата, ако не им противоречат.

31.    Специални правила за самолетни билети:

31.1. Резервациите за самолетни билети по възвръщаема тарифа по кредитна линия се издават от съответната туристическа агенция чрез бутона “Издаване”. Самолетните билети трябва да се заплатят в срок от 3 дни. Не се правят промени или корекции след финализиране на резервацията.

31.2. Резервираните самолетни билети с възвръщаема тарифа трябва да се заплатят в рамките на посочения "тайм лимит" на авиокомпанията. Отчитането на това плащане става в рамките на 1 ден. Ако Потребител установи, че плащането няма да постъпи по сметка преди изтичането на "тайм лимит", той трябва да изпрати молба  до финансовия отдел на Тез Тур за разрешение за издаване на адрес account@teztour.bg .

31.3. Резервации за самолетни билети по невъзвръщаема тарифа (нискотарифни и чартърни авиокомпании):

31.4. Нискотарифните самолетни билети се заплащат веднага след резервация с кредитна карта или по кредитна линия и реално плащане в рамките на 3 дни;

31.5. Сумите по резервирани билети от нискотарифни авиокомпании НЕ СЕ ВЪЗСТАНОВЯВАТ и Тез Тур няма бъдещи задължения, ако Потребителят не се възползва от вече заплатената услуга резервиран билет от нискотарифна авиокомпания.

31.6. Самолетните билети по чартърни полети се заплащат веднага след резервация. Кредитна линия се прилага в изрично упоменатите от Тез Тур случаи. Издаването на документ за полета е възможно само след незабавно плащане. 

32.    Отдаване под наем на автомобил (Rent-a-car)

32.1. Отдаването под наем на автомобил /Rent-a-car/ може да предостави във времевите рамки от 24 часа до 28 дни.

32.2. Отдаването под наем на автомобил /Rent-a-car/ е услуга, която се предоставя единствено на дееспособни водачи на моторни превозни средства с валидно свидетелство за управление на МПС. Тез Тур не носи отговорност, ако Потребителят закупи услуга Rent-a-car, но в последствие се окаже, че не разполага с документи, позволяващи му да я ползва. 

32.3. Условията за резервиране, начин на плащане, промяна и анулация по услуга Rent-a-car, както и необходимите документи, са подробно описани в информационните материали към офертата, която Потребителят е избрал, както и в специалното Приложение на сайта на Тез Тур „Условия за автомобили под наем“ Потребителят следва да се запознае подробно с тях.

33.    Хотелско настаняване

33.1. При резервиране на Хотелско настаняване TEZ EXPRESS Тез Тур издава ваучер на Потребителя, където в графата "Име на хотела" се посочва името TEZ EXPRESS, категория и изхранване. Името на самия хотел, в който ще бъде настаняването, Потребителят ще научи на самото летище /на щанда на TEZ TOUR/.

33.2. Избирането на конкретно име на хотел при резервация по оферта TEZ EXPRESS е невъзможно.

VII.   УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТИ И КОМБИНИРАНИ ПАКЕТИ

34.    Ако не е уговорено друго, Туристическите пакети и Комбинираните пакетите се провеждат съгласно условията в офертите на отделните услуги, които ги съставляват, и съгласно които Потребителят е заявил своята резервация. В настоящия раздел са включени някои особени правила, които се прилагат като допълнение на условията в офертите, ако не им противоречат.

35.    При пътуване извън България Потребителят се задължава да осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и Република България. Необходими документи при задгранични пътувания:

35.1.  Валиден задграничен паспорт и медицинска застраховка за периода на пътуването, когато такава е предвидена като задължителна. 

35.2.   За страните от ЕС, с които България е в безвизов режим е възможно пътуване с лична карта. 

35.3.   За страните, с които България е във визов режим, може да бъде получена информация от съответните дипломатически служби. 

35.4.   За деца под 18 години, пътуващи без някой от родителите си, се изисква нотариално заверено родителско разрешение (декларация) детето да напусне страната. 

35.5.   Други документи, в зависимост от законодателството на страната/страните/дестинация.

36.    В случай на групово пътуване, ако Потребителят не представи или представи неправилно попълнена декларация или друг документ, в следствие на което не е допуснат да премине границата на България, Тез Тур не забавя провеждането на програмата на останалата част от групата и не дължи неустойки на Потребителя за непроведеното пътуване. 

37.    Потребителят се задължава да спазва законовия ред на страната, в която пътува, както и да напусне държавите, включени в пътуването в законово разрешени срокове, в противен случай, всички последици са за негова сметка и Тез Тур не носи отговорност за разходите и формалностите, свързани с връщането му в България. 

38.    Потребителят, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания. 

39.    При организирани групови пътувания Потребителят се задължава да се явява навреме на уточнените от водача сборни пунктове. Всички разходи, претърпени от Потребителя, поради закъснение или неявяване и последващо изпускане на автобуса, самолета, кораба, влака или съответното превозно средство са изцяло за негова сметка, независимо от причината за закъснението. 

40.    Тез Тур се задължава да предостави, в съответствие с условията на настоящите ОУ и Договора с Потребителя, туристическите услуги, заплатени от Потребителя, независимо от това, дали тези услуги се изпълняват от него, или от други доставчици на туристически услуги.

40.1.  Тез Тур не носи отговорност за услуги, които Потребителят е закупил индивидуално, когато услугата не е част от туристическия пакет или Комбинирания пакет, за който Тез Тур отговаря;

40.2.  Тез Тур не носи отговорност и за вреди, които Потребителят е нанесъл на трети лица или вещи по време на пътуването.

40.3.  Тез Тур не носи отговорност за неизпълнение на програмата, когато това се дължи на причини, които не могат да му се вменят във вина. Включително и когато обекти от програмата не могат да бъдат посетени по независещи от Тез Тур причини.

41.    Тез Тур е длъжен да окаже без необосновано забавяне подходящо съдействие на изпаднал в затруднение пътуващи по-специално, като:

-  осигури полезна информация на пътуващия относно здравните услуги, местните власти и предоставянето на консулска помощ.

-      окаже съдействие на пътуващия да осъществи междуселищни и/или международни комуникации и да намери алтернативни туристически услуги.

-      когато затруднението на пътуващия е причинено умишлено или поради небрежност от самия него, Тез Тур може да изисква заплащането на разумна такса от пътуващия за оказаното съдействие.

42.    В определени случаи Потребителят може да е задължен да има сключена застраховка „Медицински разходи при болест и злополука“, като тогава Тез Тур осигурява сключването на такава /включена в пакетната цена или срещу допълнително заплащане в зависимост от възрастта на застрахованото лице/.

42.1. Потребителят се освобождава от задължението си, ако представи валидна полица за сключена дългосрочна „Медицински разходи при болест и злополука“, чийто период на валидност обхваща и периода на договора за конкретното пътуване.

42.2. По искане на Потребителя, Тез Тур може да го застрахова от други рискове по време на пътуването срещу допълнително заплащане.

43.    За пътуванията в държави, за които се изискват визи за български граждани, Тез Тур може да съдейства на Потребителя, като му предоставя необходимите документи/ резервации, ваучер, билети и др./. 

-      По искане на Потребителя, Тез Тур може да подготвя и внася документите му в съответните дипломатически служби. В този случай Потребителят е длъжен да представи на Тез Тур изискуеми от съответната служба документи, както и да заплати таксите за визата. 

-      Непредставянето на документите и неизплащането на таксите или неявяването в съответната дипломатическа служба на лично интервю, ако е необходимо, се счита за отказ от пътуване по вина на Потребителя. 

-      Издаването на визи за съответната държава е в компетенцията единствено на съответната дипломатическа служба и не се гарантира от Тез Тур. 

44.    Всеки Потребител, който придружава непълнолетно лице, носи солидарна и лична отговорност за поведението и състоянието им, като Тез Тур и неговите служители и/или представители изрично не поемат никаква отговорност относно грижите, контрола и/или надзора на непълнолетния.

45.    При групово провеждане на Туристически пакети и Комбинирани пакети Тез Тур си запазва правото да анулира пътуването на всеки Потребител, чието поведение е такова, че причинява опасност, стрес, вреди, гняв сред останалите туристи в групата, има криминални прояви или причинява сериозни неудобства на служители на Тез Тур или негови партньори, или по какъвто и да е друг начин с поведението си прави невъзможно безпрепятственото протичане на пътуването. В такъв случай Тез Тур не носи никаква отговорност за прекратяването на пътуването на виновното лице. 

 

VIII.  ИЗМЕНЕНИЯ НА ДОГОВОРА ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТ

46.    Правилата на този раздел се прилагат само в случаите на Договор за туристически пакет или Комбиниран пакет.

47.    Когато преди началото на изпълнение на туристическия пакет Тез Тур  направи значителна промяна в някоя от съществените клаузи на договора, той е длъжен да уведоми незабавно Потребителя:

47.1. „Съществени клаузи“ от договора за туристически пакет са: цената, датата на тръгване и пристигане, продължителността на престоя, маршрутът на пътуването, видът на използвания транспорт, местоположението, видът и категорията на местата за настаняване, специфичните изисквания на Потребителя, приети от Тез Тур, както и други условия, съгласно чл.82, ал.1, т.1 от Закона за туризма.

47.2. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.

48.    В такива случаи Потребителят има право:

48.1. Да приеме промените, което се удостоверява с допълнително споразумение към договора и което уточнява тяхното отражение върху цената;

48.2. Да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение;

48.3. Потребителят трябва да уведоми Тез Тур за своето решение в 3 дневен срок от получаване на уведомлението по предходния член, но не по-късно началната дата на пътуването.

48.4. Ако Потребителят не уведоми Тез Тур за своето решение в 3 дневния срок по предходната алинея, Тез Тур ще счита, че предложените промени са приети и Потребителят губи правото си да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение.

49.    В случай, че Потребителят избере по предходната точка да се откаже от Договора, той има право:

-      Да приеме друг пакет от същото или по-високо качество, когато Тез Тур е в състояние да му предложи такова, или

-      Да приеме туристически пакет от по-ниско качество, като в този случай туроператорът (или туристическият агент, ако е участвал такъв в сделката) е длъжен да възстанови на Потребителят разликата в цената между отмененото и предложеното пътуване, или

-      Да прехвърли правата си по договора за туристически пакет на трето лице, без това да включва тези права, които са непрехвърлими – визи, свидетелства и др., и тези, за чието прехвърляне се изисква съгласието и на други лица, освен Тез Тур;

-     Да му бъдат възстановени платените от него суми по договора в 14-дневен срок от датата, на която Тез Тур е получил уведомлението за отказ.

50.    Тез Тур има право на увеличение на цената на туристическия пакет, единствено при увеличение на:

50.1. Цената на превоза на пътници, което е вследствие на промяна в цената на горивото или на други източници на енергия;

50.2. Размера на данъците или таксите върху включените в договора туристически услуги, наложени от трета страна, която не участва пряко в изпълнението на туристическия пакет, включително туристически такси, такси за кацане или такси за отвеждане към или за слизане от борда на пристанища и летища;

50.3. Обменните курсове, отнасящи се за туристическия пакет.

51.    Увеличението на цената трябва да отговаря на следните условия:

51.1. Увеличението на цената трябва да бъде икономически обосновано и да съответства на изменените разходи;

51.2. Цената се увеличава с толкова, колкото е поскъпнала от момента на сключване на договора себестойността на предлаганата от Тез Тур услуга, без да се увеличава печалбата;

51.3. Увеличаване на цената с повече от 8% се счита за съществено изменение на договора;

51.4. Тез Тур е длъжен да уведоми Потребителя за увеличението най-късно до 20 дни преди началната дата на туристическия пакет, като уведомлението може да е по e-mail, чрез профила на Потребителя на Уебсайта или на друг траен носител и да съдържа обосновка за увеличението, написана по ясен и разбираем начин.

51.5. Потребителят има право да поиска съответно намаление на цената, ако стойностите по предходния член са се намалили.

52.    Тез Тур си запазва правото да прави промени в началния час и място на тръгване и часа на пристигане, когато пътната обстановка или поведението на превозвача го налагат.

53.    Тез Тур може да изменя договорените с Потребителя места за настаняване, ако, поради независещи от него причини, нощувките при тях са невъзможни. Тез Тур гарантира в такива случаи да ангажира места за настаняване, с равностойни или по-добри условия и разположение.

54.    При организирани групови пътувания Тез Тур си запазва правото на промени в последователността на изпълнение на програмите, когато това се налага за по-добро им протичане.

55.    Тез Тур има право да изменя и други несъществени клаузи от договора, когато интересите на Потребителите налагат това.

56.    В случай, че по време на пътуването стане невъзможно изпълнението на значителна част от услугите, Тез Тур предприема всички подходящи мерки за продължаване на пътуването, без това да е свързано с допълнителни разходи за Потребителя, и го обезщетява само при наличие на разлика между уговорените и действително предоставените услуги.

56.1. Когато не е възможно да се вземат подходящи мерки по предходното изречение или те не се приемат от Потребителя поради основателна причина, Тез Тур е длъжен да:

-     осигури транспорт до началния пункт на пътуването или до друго договорено място, без това да е свързано с допълнителни разходи за Потребителя, и

-      обезщети Потребителя за нанесените вреди.

56.2. Ако невъзможността да се продължи пътуването е по причина, която се дължи на Потребителя, Тез Тур има задълженията по този член, но разноските са за сметка на Потребителя.

57.    Ако по желание на Потребителя трябва да бъдат предприети промени в Договора за туристически пакет или условията на пътуването след неговото потвърждаване, той трябва да компенсира Тез Тур за направените допълнителни разходи, възникнали в следствие на промяната. 

58.    В разумен срок преди началото на изпълнение на туристическия пакет, но не по-малко от 7 дни преди датата на отпътуване, Потребителят има право да прехвърли правото да ползва пътуването по пакета на трето лице, различно от записаното до момента.

58.1. В случай, че има такова желание, Потребителят трябва да го заяви посредством електронно изявление в своя Профил, или чрез съобщение по подходящ начин на обявените адреси и точки за контакт на Тез Тур или неговите Агенти (ако такива са участвали в сключването на сделката).

58.2. Прехвърлянето става факт, когато:

-        Заявката на Потребителя за промяна е одобрена от Тез Тур и Потребителят е уведомен за това.

-        Е налице съгласие или уведомяване на третото лице.

58.3. Ако прехвърлянето коства допълнителни разноски, те трябва да се платят от Потребителя преди изменението на Договора.

59.    Смяната може да бъде отказана, ако другото лице не отговаря на изискванията за пътуването или ако участието му е в противоречие със законови разпоредби, с морала или ако не бъдат заплатени допълнителните разноски, възникнали в следствие на промяната.

60.    Всички промени по договора, включително и отказ от пътуването се документират на траен носител, който може да бъде хартия, e-mail или интерфейса на Уебсайта чрез Профила на Потребителя или по друг подходящ начин.

 

IX.    АНУЛАЦИИ И ОТГОВОРНОСТ

61.    Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил останалите плащания в определените срокове, посочени в договора, пакетът се смята за анулиран по вина на Потребителя. 

62.    При туристически пакети Тез Тур може да отмени пътуването, ако не е набран необходимият брой участници, посочени в Договора или офертата или ако отмяната се дължи на непреодолима сила /военни действия, терористични актове, стачки, епидемии, пандемии, бедствия и др./ 

63.    Когато пътуването не може да бъде осъществено поради липса на достатъчно записани участници, Тез Тур се задължава да уведоми записаните вече Потребители, чрез лицата сключили договора в срок, както следва:

-      20 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет – в случай на пътувания с продължителност по-голяма от 6 дни;

-      7 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет – в случай на пътувания с продължителност от два до 6 дни;

-      48 часа преди започването на изпълнението на туристическия пакет – в случай на пътувания с продължителност по-малка от два дни 

64.    В случаите по предходните 2 члена Тез Тур не носи отговорност за изпълнението на договора като връща на Потребителя всички платени суми, без тази част от тях за извършените невъзстановими разходи / невъзстановими депозити, платени застраховки, глоба за върнати билети, визови такси и др./. Извършените невъзстановими разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи. 

65.    Тез Тур не носи отговорност по неизпълнение или неточно изпълнение на договор за туристически пакет или друга туристическа услуга и не дължи неустойки, ако причините за това се дължат на: 

65.1. Потребителя, в т.ч. неявяване от негова страна и от страна на пътуващите с него лица на определено за отпътуване място и време; 

65.2. Действия на трето лице, несвързано с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат; 

65.3. Непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на Тез Тур и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им. За непреодолима сила или събитие се считат: забавяне на гранични пунктове, усложнена обстановка по пътищата, включително стачки от страна на транспортни фирми, авиолинии, фериботни компании и други, всякакъв род проверки на гранични пунктове, проведени от контролните органи, отнемащи време в повече от предвиденото, оказване на медицинска помощ на турист от организирана група и други изключителни обстоятелства. При тези случаи Тез Тур си запазва право на промени в програмата и на действия според конкретната ситуация, без да дължи неустойки за това.

66.    Отговорността на Тез Тур за вреди, претърпени от Потребителя в следствие на неизпълнение на договора за туристически пакет, се ограничава, както следва:

66.1. Тез Тур не отговаря за вреди, надвишаващи 3 пъти стойността на туристическия пакет, изчислен за 1 турист.

66.2. когато отговорността на контрагентите на Тез Тур за вреди, причинени от неизпълнението или неточното изпълнение на услуги по договора, е ограничена от международни договори, ратифицирани, обнародвани в „Държавен вестник“ и влезли в сила за Република България, то и отговорността на Тез Тур се ограничава в съответствие с разпоредбите на тези договори;

66.3. ограничаването на отговорността на Тез Тур не важи при претърпени телесна повреда или смърт, както и при неизпълнение поради умисъл или груба небрежност.

67.    В случай на отказ от пътуването или прекратяване на договора по вина на Потребителя, Тез Тур възстановява платената сума за пътуването, като удържа таксите за отказ, които са посочени в офертата и включени в Договора за туристически пакет. Възможно е различните услуги, включени в пакета, да предвиждат различни такси за отказ и различни срокове, в които те се активират. В такъв случай, при отказ Потребителят ще дължи различна сума в зависимост от това кога от кои услуги се е отказал.  

68.    Със сключването на договора за туристически пакет, Потребителят декларира, че е запознат с възможността за сключване на застраховка „Отмяна от пътуване”.

 

X.      РЕКЛАМАЦИИ:

69.    Тез Тур носи отговорност за изпълнението на туристическите услуги, включени в договора за туристически пакет, независимо от това, дали тези услуги се изпълняват от него, или от други доставчици на туристически услуги.

70.    Отговорността на Тез Тур по чл. 90 и чл. 91 ЗТ касае само изпълнението на договора за туристически пакет или комбиниран пакет и не обхваща услуги, закупени на място от пътуващите. За последните - всички оплаквания на туристите трябва да бъдат предоставени на съответния доставчик, от който е закупена услугата.

71.    Всички рекламации трябва да бъдат предявени от туриста на мястото на нарушението или без необосновано забавяне пред Тез Тур или негов представител. Потребителят съставя протокол, в който се описват оплакванията му и те се предявяват на Тез Тур. 

-      В такива случаи Тез Тур е длъжен да предприеме всички разумни мерки за констатиране и отстраняване на несъответствието между предоставената от него услуга и уговореното в Договора за туристически пакет.

72.    В случай, че Потребителят не е удовлетворен, Тез Тур му предоставя възможност да потърси компенсация – чрез рекламация в писмена или устна форма до 14 дни от откриване на несъответствието. 

72.1. Потребителят следва да предостави на Тез Тур или негов турагент писмена рекламация по образец (или устна, чрез писмено протоколиране на изявлението на Потребителя от служител на Тез Тур или негов турагент), съставения констативен протокол, подписан от представител на Тез Тур, екземпляр от договора и други документи, доказващи претенцията му по основание и размер. 

72.2. Рекламацията може да се подаде и чрез Профила на Потребителя на Уебсайта.

73.    Тез Тур се задължава да отговори писмено в срок от 30 календарни дни след получаване на рекламацията. 

74.    В случай на отговорност на Тез Тур за вреди, причинени от действията негов контрагент, Потребителят е длъжен да съдейства на Тез Тур за предявяване на претенциите на Тез Тур към контрагента.

-    В такива случаи получените от Потребителя компенсации от контрагента се приспадат от дължимото от Тез Тур на това основание.

-   Това правило се прилага и при отговорност за връщане на заплатени суми, когато Потребителят вече е получил такива от контрагент на Тез Тур като компенсация за неизпълнената услуга, за която се дължи връщане на платени суми.

75.    Тез Тур не носи отговорност за вреди на Потребителя, в следствие на несъответствия между договора за туристически пакет и предоставената услуга, ако:

-      Не е бил уведомен своевременно от Потребителя;

-      Е бил уведомен, но е отстранил несъответствието, преди да произтекат каквито и да е вреди за Потребителя;

-      Отстраняването на несъответствието е било невъзможно;

-      Отстраняването на несъответствието е било свързано с непропорционално високи разходи предвид степента на несъответствието и стойността на засегнатите туристически услуги;

-      Когато липсата на съответствие се дължи на действие или бездействие от страна на Потребителя.

 

XI.    АВТОРСКИ ПРАВА И ДРУГИ ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 

76.    Цялото съдържание на Уебсайта, включително всички публикувани текстове, изображения, снимки, видео материали, статии, програмен код, са със запазени авторски права. Те принадлежат на Тез Тур  и се намират под защитата на Закона за авторското право и сродните му права. Копирането и използването им представлява грубо нарушение на правата на Тез Тур и на императивните разпоредби на българското законодателство.

77.    Потребителят няма право да копира, съхранява, обработва, публикува, разпространява в първоначален или преработен вид, както и да използва по какъвто и да е друг начин текстовете, изображенията или други части от съдържанието на уебсайта.

78.    При създаването на профил в уебсайта Потребителят не придобива каквито и да е права или лицензии върху съдържанието на уебсайта, продуктите или марките на Тез Тур или трети лица.

79.    Потребителят няма право на достъп до програмния код на уебсайта и няма право да го копира или модифицира по какъвто и да е начин. Всеки опит на Потребителят за достъп, копиране или промени в програмния код на платформата се считат за грубо нарушение на настоящите Общи условия и на правата на Тез Тур.

80.    В случай на неизпълнение на горните условия, Тез Тур има право незабавно да прекрати ползването на Уебсайта от Потребителя без уведомление, предизвестие или обезщетение, както и да иска обезщетение за всички нанесени вреди и пропуснати ползи от действията на Потребителя.

81.    Потребителят се задължава да осигури съгласието на всички лица, на които е предоставил достъп до профила си, за спазване на авторските права и другите права на интелектуална собственост на Тез Тур.

82.    Търговската марка TEZ TOUR и домейните teztour.bg & tez-tour.com са собственост на Тез Тур. Използването на тази търговска марка, домейн или име, пряко или косвено (като например, но не само чрез мета таговете и други техники за индексиране или търсене в интернет) без предварително писмено разрешение от Тез Тур е забранено и се наказва според закона.

83.    Забраните за нарушаване на авторските и другите права на интелектуална собственост на Тез Тур са валидни за всички трети лица, независимо дали са регистрирани в уебсайта и/или имат профил, като при нарушение Тез Тур има право на обезщетение за всички нанесени вреди и пропуснати ползи от действията на третите лица.

 

XII.   РАЗНИ

84.    Договорите за туристически пакети и отделни туристически услуги могат да бъдат изменяни, допълвани или анулирани чрез допълнителни писмени споразумения между страните или на основанията, предвидени в тези Общи условия (ОУ) и българското законодателство.

85.    Писмената форма се счита спазена както при традиционни писмени форми, така и при електронните форми, предвидени в настоящите ОУ и допустими от българското законодателство, включително – чрез използването на Интерфейса на Уебсайта.

86.    При спор между страните, Тез Тур поема задължението да предприеме мерки за доброволно уреждане на спора, включително чрез възможности за рекламации, сигнали, жалби, петиции и други отправени от Потребителя до него. Ако Потребителят не е удовлетворен от рекламацията, може да се обърне към следните институции за алтернативно разрешаване на спорове:

-      Обща помирителна комисия към КЗП, адрес: гр. София 1000, пл. Славейков № 4А, тел. 02/ 9330 517, e-mail: adr.sofia@kzp.bg

-      Електронната платформа на Европейската комисия за онлайн решаване на потребителски спорове, която е достъпна на следния адрес: http://ec.europa.eu/odr.

87.    В случай, че страните не могат да разрешат възникнал спор помежду си по извънсъдебен ред, оторизиран да се произнесе ще бъде компетентния български съд при приложение на съответните норми на българското право.

88. Политика за поверителност на личните данни на Тез Тур и използването на т. нар. "бисквитки":

Тъй като за Тез Тур е изключително важно т. нар. лично пространство на потребителя и желаем то да бъде конфиденциално, Ви молим да се запознаете със съдържанието от линковете по-долу и да дадете Вашето съгласие (ако останете на сайта ни и решите да се възползвате от предлаганите от наша страна туристически услуги):

https://beta.teztour.bg/page/soglasheniya-ob-obrabotke-personalnyih-dannyih.bg.html

- Изрично и еднозначно приемам и се съгласявам с условията от линка

https://beta.teztour.bg/page/privacy-policy.bg.html

- Изрично и еднозначно приемам и се съгласявам с условията от линка
 

89. Неразделна част от настоящите ОУ са Приложения 1, 2 и 3.

90. Настоящите ОУ влизат в сила в деня на публикуването им в уебсайта на Тез Тур – www.teztour.bg.

 

Приложение 1: Условия за автомобили под наем:

Тез Тур предлага  отстъпки и специални оферти от местните Rent-a-car оператори, както и от световно известни компании като Hertz, Avis и Europcar.

При закупуването на тези услугиа Тез Тур издава ваучер на Потребителя, съдържащ информация за услугата, автомобила, фирмата, предоставяща услугата, както и информация за съответния пунктове на фирмата.

Анулация и промяна на резервацията

Не се начислява такса при анулиране или промяна на резервацията до 3 дни преди отдаването под наем. Ако при промяната на резервацията, цената на услугата се промени, Потребителят заплаща актуалната цена, след направеното изменение.

Внесената сума по резервацията не се възстановява, ако анулацията е направена по-малко от 3 дни до датата на отдаване под наем, както и при анулация след деня, в който е предоставена услугата.

Доставчикът не възстановява плащането за неизползваните дни от наема, ако Потребителят е наел автомобила без валидна шофьорска книжка. Суми не се възстановяват в случай, че клиентът е предоставил невалидна кредитна карта.

Доставчикът не възстановява такса за неизползвани дни от наема, ако клиентът не се е явил в пункта за отдаване под наем на автомобила в уречения ден или се явил със закъснение, или е върнал автомобила преждевременно. При анулиране на резервация следствие на официално обявени форсмажорни обстоятелства, доставчикът ще начисли само административна такса за отмяната на резервацията в размер на 30.00 /тридесет/ EUR.

През месеците юли и август минивановете могат да бъдат резервирани само по невъзвръщаема тарифа.

"ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИОНЕН ДЕПОЗИТ С КРЕДИТНА КАРТА"

Кредитната карта на името на главния шофьор е необходима за гаранцията на автомобила за целия период на наем.

В кредитната карта трябва да има достатъчно наличност, за да се блокира сумата за гаранционен депозит (обикновено е равна на размера на застраховката + ДДС + гориво).

Наличието на кредитна карта с достатъчно покритие е задължително условия за използването на услугите Rent-a-car.

Фирамата-наемодател може да таксува кредитната карта без предварително предупреждение. Това може да стане при следните обстоятелства:

•        дозареждане на автомобила с гориво (ако колата е върната с по-малко гориво от посоченото в условията за наемане),

•        начисляване на такса за просрочено плащане,

•        глоба за нарушаване на правилата за движение,

•        административна такса за обработка на документи или

•        при повреда на автомобила.

ЗАСТРАХОВКА НА АВТОМОБИЛА ПОД НАЕМ

Ако в цената на услугата влиза застраховка, в случай на ПТП разходите за щетите ще Ви бъдат възстановени. Задължително условие е Потребителят да предостави следните необходимите документи:

полицейски протокол,

описание на щетите,

банкова сметка за изплащане на посочената сума и др.

Възстановява се само сумата, покрита от премията. Надхвърлената сума не се възстановява. Сумата не се възстановява и в случаите, когато се установи, че пътното произшествие е по вина на водача.

Ако Потребителят резервира автомобил чрез посредник, застраховката се предоставя от компанията-наемодател. Тогава доставчикът предоставя основната информация за договорните взаимоотношения във Вашия ваучер.

ПОТВЪРЖДЕНИЕТО НА РЕЗЕРВАЦИЯТА

Резервацията става с моментално потвърждение. Възможно е да има техническо забавяне от 5-10 минути до появата на номера на ваучера от доставчиците.

КАЛКУЛИРАНЕ НА СТОЙНОСТТА НА НАЕМ

Цената за наем се формира на 24 часова база. Часът, в който е предоставен автомобилът, е указан в договора за наем.  

ЗАЩО Е НЕОБХОДИМ НОМЕРЪТ НА МОЯ ПОЛЕТ?

При наемане на кола на летище, Потребителят трябва да предоставите данни за своя полет.

В случай на забавяне на полета, компанията-наемодател ще има информация за забавянето. В такъв случай запазената кола ще бъде подготвена за наемане веднага, щом пристигнете на летището.

 "WALK IN" - При пристигането си на Потребителя, което не е нито със самолет, нито с влак, няма да бъде посрещнат.

УСТАНОВЯВАНЕ НА ДОСТЪП ДО НАЕТИЯ АВТОМОБИЛ

Потребителят трябва да предоставите издаденият му  при резервацията на автомобила ваучер.

След пристигането в пункта за автомобили, Потребителят трябва да подпише договор за наем с доставчикът на услугата, посочващ услугите, които са включени и не са включени в наемната цена.

Доставчикът не възстановява пари за услуги, закупени на място при получаване на автомобила. Внимание: ваучерът не се счита за договор за наем.  

Поначало Доставчикът не приема въздушни мили или бонуси по кредитни карти.

Потребителят може да резервира еднопосочен наем, когато трябва да вземе колата под наем от едно място и да я върнете на друго. Това може да доведе до доплащане Плащането става на място. В редки случаи информацията за доплащане не е налична онлайн.

Наемането на автомобила от едно място и връщането му на друго е разрешено в рамките на една държава. 

Наемането на автомобил за повече от 28 дни е забранено.

ДОСТАВЧИК

Доставчикът се явява посредник при наемането на автомобил.

Доставчикът няма нито пунктове за наем, нито собствен автопарк.

Името на фирмата, която предоставя автомобила, е посочено във Вашия ваучер.

ПОЛУЧАВАНЕ НА АВТОМОБИЛ

След получаване на автомобила, Потребителят следва да предоставите ваучера на Доставчика с приложена шофьорска книжка, задграничен паспорт, удостоверение със снимка и кредитна карта.   

ГАРАНЦИОНЕН ДЕПОЗИТ

След получаване на автомобила Потребителят трябва да внесе депозит, за да покрие премията по застраховката и стойността на горивото.

Сумата на депозита ще бъде блокирана по сметката на кредитната карта и ще бъде освободена при условие, че автомобилът е върнат в първоначалното си състояние и без щети. 

Депозитът се внася единствено с кредитна карта. Кредитната карта трябва да е международна, издадена на името на водача, посочен във ваучера. Депозит с дебитни карти или пари в брой не е възможен.

Доставчикът и наемодателят гарантират само категорията превозно средство, но не и неговата марка или модел.При резервация се потвърждава само категорията на превозното средство.

ЗАРЕЖДАНЕТО НА ПЪРВИЯ РЕЗЕРВОАР

Наемодателите работят при един следните 4 принципа:

1. Full/Full - Потребителят получава кола с пълен резервоар гориво като трябва да я върне с пълен резервоар. В противен случай дължи сума за горивото, което липсва в резервоара.

2. Full/Empty А (пълно/празно) - при получаване на автомобила Потребителят може да избират: да плати първия резервоар с гориво и да върне автомобила с празен резервоар или да го получи и върне пълен резервоар.

3. Full/Empty B - Потребителят заплаща пълен резервоар с гориво като трябва да върнете колата с празен резервоар.

4. Half/Half - Потребиетлят трябва да върне колата с първоначалното количество гориво в резервоара като плащането за неизползваното гориво не се възстановява.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКСЕСОАРИ

Потребителят може  да заяви допълнителни аксесоари към автомобила при резервиране на услугата.

Всички аксесоари са достъпни само по запитване и изискват потвърждение от наемодателя.

сички аксесоари се заплащат допълнително на място.

ЗАСТРАХОВКА

Всички коли под наем са застраховани със задължителна застраховка „гражданска отговорност“ с минимална застрахователна премия, чийто размер е определен от местното законодателство.

Наемът включва ограничаване на отговорността в случай на повреда на автомобила (CDW) и при кражба на автомобила (TP).

При получаване на автомобила служителите на компанията-наемодател могат да предложат на Потребителя възможност за допълнително застраховане.

ДОСТАВКА ИЛИ ПРИБИРАНЕ НА АВТОМОБИЛА?

При резервиране Потребителят, можете да заяви услуга за доставка/прибиране на автомобила срещу допълнително заплащане.

Доставката и прибирането на коли под наем се извършва единствено до хотела.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЛИ Е ПРИТЕЖАВАНЕТО НА МЕЖДУНАРОДНА ШОФЬОРСКА КНИЖКА?

Ако шофьорската Ви книжка няма данни на латиница и/или ако възнамерявате да пътувате извън Европа, силно се препоръчва да предоставите международна шофьорска книжка в приложение към местната Ви шофьорска книжка. На някои пунктове, в определени държави, се изисква задължително международна шофьорска книжка при наемане на автомобил. Освен това много компании изискват IDP (International Driving Permit) от клиенти, чиито шофьорски книжки са издадени в страни извън ЕС. Затова винаги настоятелно препоръчваме използването на международна шофьорска книжка.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВОДАЧИ

Всеки допълнителен водач трябва да бъде включен в договора за наем. Добавените водачи трябва да присъстват при отдаването на автомобила под наем и да предоставят шофьорските си удостоверения, задграничен паспорт или идентификационен документ със снимка.

 МИНИМАЛНАТА/МАКСИМАЛНАТА ВЪЗРАСТ НА НАЕМАТЕЛЯ

Това условие зависи от конкретния наемодател на автомобили.

Повечето компании наемодатели имат такси за шофьори на възраст под 25 години, а в някои случаи и за водачи над 70-75 години заради изисквания на застрахователя. Такива доплащания се извършват на място при получаване на автомобила.

ВРЩАНЕ НА АВТОМОБИЛ ПРИ ЗАТВОРЕН RENT-A-CAR ПУНКТ

Служителите в отдел „Резервации“ могат да информират Потребителя при резервация дали пунктът разполага с кутия за ключовете.

При наличието на такава кутия трябва при получаване на автомобила Потребителят да се договори с компанията-наемодател относно възможността да я използвате.

Потребителят носи отговорност за състоянието на автомобила до момента на официалното му предаване и проверка, дори след паркирането на автомобила и връщането на ключовете в кутията.

ИЗИСКВА ЛИ СЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТАКСИ ЗА ПРОМЯНА ИЛИ ОТМЯНА НА РЕЗЕРВАЦИЯ?

Повечето резервации могат да бъдат променени или анулирани без допълнително заплащане при условие, че промяната или анулирането се извършва най-малко 3 дни преди датата на отдаване под наем. В случай на анулция след указания срок, се начислява допълнителна такса, както и такса за доставка, ако автомобилът е бил специално доставен до определения пункт за наем. Всички промени и анулации трябва да се изпращат до Доставчика, а не директно до компанията-немодател.

ПЛАЩАНЕ

Поради високата цена на някои автомобили при отдаването им трябва да предоставите 2 кредитни карти на името на титулярния шофьор. Доставчикът приема кредитни карти American Express, MasterCard и Visa.

КАКВА Е ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА АВТОМОЛИБА?

Клиентите, които пристигат на летището или други обществени места, ще бъдат посрещнати с указателна табела от представител. Колите могат да бъдат доставени/прибрани и до/от хотел.

КАК СЕ ПОТВЪРЖДАВА РЕЗЕРВАЦИЯТА?

Веднага след като доставчикът потвърди заявката и плащането на резервацията, ще получите ваучер с пълна информация за резервираната услуга.

КАКЪВ Е НАЙ-КРАТКИЯТ СРОК ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА РЕЗЕРВАЦИЯТА?

Желателно е заявката да бъде направена до минимум 24 часа  преди датата на наемане на автомобила.

ПОКРИТИЕ ПРИ ЩЕТА

Основният пакет услуги включва покритие, което ограничава Вашата отговорност в случай на повреда или кражба на автомобила до определена сума. Например, ако покритието е 400.00 евро, а щетата е за 600.00 евро, тогава отговорността на водача е до 400.00 евро. Размерът на покритието може да варира в зависимост от компанията-наемодател и категорията на резервирания автомобил. Какво е покритието за даден автомобил винаги можете да разберете, като изберете секцията „Детайли за тарифите“, която е обозначена под всеки конкретен автомобил в резултатите от търсенето.

СУПЕР ПОКРИТИЕ / Super Cover

SuperCover покритието е услуга, предоставяна от Доставчика. Ако компанията-наемодател блокира сумата за покритие от кредитната карта на Потребителя, в случай на повреда или кражба на автомобила, след изтичането на наема, клиентът може да поиска възстановяване на сумата чрез Доставчика. Тоест, клиентът първо трябва да плати сумата за покритие на място в компанията и след това да поиска възстановяване на сумата от Доставчика. За възстановяване на сумата клиентът трябва да предостави всички необходими документи. Списъкът с документи и местните правила и такси можете да намерите в секцията „Права на потребителя“. Услугата SuperCover покрива размера на депозита, която е обозначена в общите условия на базовото покритие, отчитайки всички изключения, описани в тези условия. Условията на покритието могат да варират в зависимост от категорията на превозното средство и компанията-наемодател. Тази услуга покрива щети по дъното, покрива, колелата, гумите и прозорците на автомобила.

ЦЯЛОСТНО ПОКРИТИЕ

Цялостното покритие предполага нулев разход. Това означава, че ако причинените щети са включени в списъка, обхванат от този пакет, тогава няма да се налага да заплащате нищо. Ако обаче причинените щети не са обхванати от този пакет (обикновено се изключват от повредите на покритието на прозорците, колелата, гумите и покрива), тогава ще трябва да платите за тях.

ЦЯЛОСТНО ПОКРИТИЕ СЪС SUPER BREAKDOWN COVER

SuperBreakdownCover: допълнителна услуга от Доставчика и е валидна само за отдаване под наем на коли на територията на САЩ. Този пакет покрива щети, които не са включени в основния пакет. Като цяло, ако има повреда, която не е включена в пакета Zero Franchise (обикновено джанти, гуми, дъно и покрив), тогава клиентът първо трябва да плати загубите на фирмата-наемодател и след това да направи искане за връщане на тази сума от Доставчика. SuperBreakdownCover покрива и такса за пътна помощ, възстановяване на неизползван ден в случай на заболяване, повреда на колата или повреда на аксесоари (GPS-навигатор, детско столче за кола и др.)

ЗАЩО Е ПО-ИЗГОДНО ДА ВЗЕМЕТЕ УСЛУГАТА ЗА ПОКРИТИЕ НА ДОСТАВЧИКА ВМЕСТО ДА ЗАКУПИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА НА МЯСТО В КОМПАНИЯТА НАЕМОДАТЕЛ?

Има две причини. Първо, можете да поръчате и платите за нашите услуги онлайн при резервация на автомобил под наем и няма нужда да се притеснявате дали ще имате възможност да сключите допълнителна застраховка на място и за това колко ще струва тази застраховка. Второ, дори ако има възможност за закупуване на допълнителна застраховка на място, услугата за покритие от Доставчика, в повечето случаи, е много по-евтина от застраховката на място.

АКО СЪМ ПОРЪЧАЛ ЕДНA ОТ УСЛУГИТЕ ЗА ПОКРИТИЕ ЧРЕЗ ДОСТАВЧИКА, ТРЯБВА ЛИ ПАК ДА ВНЕСА ГАРАНЦИОНЕН ДЕПОЗИТ ЗА КОЛАТА?

Услугата за покритие не изключва заплащането на депозит на място. Сумата за депозит ще бъде блокирана от международната кредитна карта на Потребителя. Следователно титулярният шофьор (на чието име е направена резервацията) трябва, при получаване на автомобила, да предостави кредитна карта с достатъчен кредитен лимит. Повечето компании наемодатели изискват гаранционен депозит дори в случай на пълно покритие. Преди да завършите Вашата резервация, прочетете потребителските условия за ползване на нашия уебсайт.

МЕСТНИТЕ КОМПАНИИ-НАЕМОДАТЕЛИ ИЗИСКВАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ДОПЪЛНИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА, ВЪПРЕКИ ЧЕ СЪМ ЗАКУПИЛ ПОКРИТИЕ ОТ ДОСТОВЧИКА. ТРЯБВА ЛИ ДА ЗАКУПЯ ЗАСТРАХОВКАТА НА МЯСТО ?

Важно е да знаете, че местните наемодатели, като търговци на определени стоки и услуги, ще се опитат да ви „убедят“ да закупите застраховка. Дали да сключи допълнителна застраховка решава само клиентът, тъй като в повечето случаи тези застрахователни полици не са от задължителен характер. Ако Ви предложат на място допълнителна застраховка, която предлага определено покритие, няма смисъл да я сключвате, ако вече сте закупили продукт с покритие от Доставчика.

Освен това, може да ви бъде предложена и допълнителна застраховка на място, която покрива части на автомобила, чиито щети не се покриват от основния пакет услуги, като гуми, прозорци и дъното на автомобила. В този случай клиентът сам решава до колко се  нуждае от тази застраховка. Не бива да забравяте, че ако сте закупили пакет SuperCover, то тогава, при повреди на гореизброените автомобилни части, можете да поискате възстановяване на разходите от Доставчика.

Подробни условия, отнасящи се за коли под наем, се генерират при резервирането на конкретната туристическа услуга през интернет страница www.teztour.bg. Условия, с които потребителят предварително се е запознал и съгласил.

 

Приложение 2: Условия за издаване на визи по държави:

Правила за издаване на виза за Куба за граждани на Република България

- Паспортен и визов режим: При пътуване до Куба на граждани на Република България е необходимо да имат предварително издадена виза. Не се издават визи на граничните пунктове. Задължително е българският гражданин да има международен паспорт, който трябва да е с валидност шест месеца от влизането в страната. Препоръчително е да има поне две празни страници за полагане на съответните печати. При пътуване на деца под 18 г. следва да са налице доказателство за гражданство, валидни документи за пътуване и заверено писмено съгласие /Пълномощно/ от един или от двама родители в съответствие с конкретния случай.

Условия за издаване и валидност на входна виза за Куба:

"ТЕЗ ТУР БЪЛГАРИЯ" ЕООД има сключен договор за покупко-продажба на туристически карти за Република Куба – Договор № 2/19.02.2020.

Информация за туристическа виза за посещение на Република Куба:

- Туристическата карта за Куба важи за едно влизане в страната с максимална продължителност на престоя до 30 календарни дни. Може да се ползва в срок до 6 месеца след датата на издаване на касовия бон.

- За двукратно влизане в страната при пътуване с круизни кораби, поради полетни връзки или при комбинация с друга дестинация, се издават 2 отделни визи /tarjeta del turista/ за конкретния престой.

- Визата се състои от 2 идентични отрязъка: входен, който се взема от митническите власти при пристигането в страната и изходен, който се предоставя на митническите власти при напускане на страната срещу представяне на личен паспорт и самолетен билет. Важно: визовите отрязъци не се прегъват.

- Визата за Куба може да се ползва в срок от 180 дни (6 месеца) от датата на издаване на документа за плащането. Периодът на валидност НЕ е указан на визата, а се удостоверява с документа за плащане, така че всеки турист трябва да пази и да може да предостави, при необходимост, двата документа: туристическа виза и касов бон.

- Визата се издава на лица с българско гражданство или с документ за постоянно или временно пребиваване в Република България.

- Виза може да се закупи и от следните националности с цел туризъм в Република Куба: всички националности от Европейския съюз, албанци, турци и украинци, като е необходимо да представят документ за постоянно или временно пребиваване в Република България.

- Руските, македонските и сръбските граждани НЕ се нуждаят от визи за туристически престой в Република Куба.

- НЕ се допуска издаването на виза за лица без документ за пребиваване в Република България или на следните националности: САЩ, страни в Африка, Близък Изток и Азия.

Необходими документи за издаване на туристическа виза за Куба:

- коректно попълнен формуляр с 1 /една/ снимка ;

- информация за настаняването в Куба – потвърждение за резервация с настаняване в частна квартира или ваучер за хотелско настаняване;

- полетни детайли и двупосочен самолетен билет;

- копие от медицинска застраховка „Помощ при пътуване“ за продължителността на престоя в Куба;

- копие на паспорт /с минимална валидност 6 месеца от влизането в страната/;

- ако заинтересованият е непълнолетно лице, предоставя разрешение за врeменно напускане на страната, подписано от двамата родители и заверено от нотариус и от МвнР на Република България.

Срок за издаване на туристическа виза за Куба:

- до 3 работни дни от подаването на документите в "ТЕЗ ТУР БЪЛГАРИЯ" ЕООД.

Цени за изготвяне на визите, чрез посредничеството на "ТЕЗ ТУР БЪЛГАРИЯ" ЕООД:

- За клиенти, закупуващи само виза – 35.00 $ /тридесет и пет долара/ на човек;

- За клиенти, пътуващи по пакетни програми или закупили туристическа услуга (хотелско настаняване или самолетен билет) от "ТЕЗ ТУР БЪЛГАРИЯ" – 25.00 $ /двадесет и пет долара/ на човек;

Цените са на човек и се изчисляват по курса на БНБ за деня, в който се заплащат визите към "ТЕЗ ТУР БЪЛГАРИЯ" ЕООД.

 

Правила за издаване на виза за Тайланд на граждани на Република България Паспортен и визов режим: При пътуване до Кралство Тайланд на граждани на Република България е необходимо да имат предварително издадена виза. Задължително е българският гражданин да има международен паспорт, който трябва да е с валидност шест месеца от датата на влизане в Кралство Тайланд. Паспортът трябва да има минимум две свободни от печати и други визи страници, където ще бъде положена визата, за която се кандидатства и в последствие входно-изходни печати от граничните пунктове.

Видове визи:

Туристическа виза: При пътуване до Кралство Тайланд с туристическа цел е необходимо притежанието на туристическа виза. Туристическата виза е 2 вида:

- за еднократно влизане в страната – със срок за влизане в страната  до 3 месеца след датата на издаването на визата и с максимална продължителност на престоя до 60 дни от датата на влизане в Кралство Тайланд.

- за многократно влизане в страната – със срок за влизане в страната  до 6 месеца след датата на издаването на визата и с максимална продължителност на престоя до 60 дни от датата на влизане в Кралство Тайланд.

Ако не сте сигурни дали ще решите да се върнете в Тайланд със своята виза, има възможност да получите разрешение за повторно влизане (re-entry permit) в Тайланд. Преди да напуснете границите на страната трябва да минете през гише, което е за “Re-entry permit”. На него, срещу такса от 50.00 лв. /петдесет лева/ ще ви издадат нова виза, с която ще получите възможност да влезете в Тайланд отново. Право на тази услуга имате само, ако сте си изкарали виза преди да влезете в страната.

Транзитна виза: При транзитно пътуване през Тайланд към трета държава е необходимо да притежавате транзитна виза. Последната е валидна 3 месеца и дава право на не повече от 48 часа престой в страната. 

Необходими документи за издаване на различните видове визи:

Туристическа виза:

-      Попълнен формуляр със син химикал на английски език за кандидатстване за виза;

-      Една актуална цветна снимка паспортен формат;

-      Служебна бележка от месторабота;

-      Копие на самолетни билети;

-      Ваучер за хотелско настаняване или копие от потвърждение за направена резервация за настаняване в квартира;

-      Заплащане на такса за издаване на визата;

-      Паспорт с валидност минимум 6 месеца след датата на влизане в Кралството и минимум две свободни от печати и други визи страници, където ще бъде положена визата, за която се кандидатства и в последствие входно-изходни печати от граничните пунктове.

Транзитна виза:

-      Попълнен формуляр със син химикал на английски език за кандидатстване за виза;

-      Една актуална цветна снимка паспортен формат;

-      Паспорт с валидност минимум 6 месеца след датата на влизане в Кралството и минимум две свободни от печати и други визи страници, където ще бъде положена визата, за която се кандидатства и в последствие входно-изходни печати от граничните пунктове;

-      Копие на самолетни билети;

-      Заплащане на такса за издаване на визата;

-      Виза за трета страна в паспорта.

Консулът има право до изисква допълнителен набор от документи.

Срок за издаване на визата:

Стандартната процедура за издаване на виза е 3 – 5 дни, бърза процедура – 2 работни дни (заплаща се допълнителна такса за бърза процедура).

Цени за изготвяне на визите, чрез посредничеството на "ТЕЗ ТУР БЪЛГАРИЯ" ЕООД:

- За клиенти, закупуващи само туристическа виза – 55.00 EUR /петдесет и пет евро/ за еднократно влизане и 195.00 EUR /сто деведесет и пет евро/ за многократно влизане в страната;

- За клиенти, пътуващи по пакетни програми или закупили туристическа услуга (хотелско настаняване или самолетен билет) от "ТЕЗ ТУР БЪЛГАРИЯ" – 50.00 EUR /петдесет евро/ за еднократно влизане и 190.00 EUR /сто и деведесет евро/ за многократно влизане в страната;

- За клиенти, закупуващи само транзитната виза – 45.00 EUR /четирдесет и пет евро/ за всяко влизане, но се позволяват не повече от три влизания;

- За клиенти, закупуващи транзитната виза и друга туристическа услуга от от "ТЕЗ ТУР БЪЛГАРИЯ" – 50.00 EUR /петдесет евро/ за всяко влизане, но се позволяват не повече от три влизания.

В гореописаните цени на визите за Кралство Тайланд е включена пълна консултация за всички документи, необходими за кандидатстване, обработване на документите и подаването им в консулството на Кралство Тайланд, включително консулска такса и такса за изпращане на готовите визи с куриер.

Цените са на човек и се изчисляват по курса на БНБ за деня, в който се заплащат визите към "ТЕЗ ТУР БЪЛГАРИЯ" ЕООД.

Ако има допълнителни условия, свързани с издаването на визи, се генерират при резервирането на конкретната услуга през интернет страница www.teztour.bg. Условия, с които потребителят предварително се е запознал и съгласил.

Приложение 3: Разни:

Условия, валидни за хотелско настаняване:

Всички условия, отнасящи се само за хотелско настаняване, се генерират при резервирането на конкретната туристическа услуга през интернет страница www.teztour.bg. Условия, с които потребителят предварително се е запознал и съгласил. Молим Ви да проверите всички подробности при направата на самата резервация за хотелско настаняване и внимателно да се запознате  с конкретните условия, защото е напълно възможно след направата на резервацията и пълното и плащане, при пристигане в мястото за настаняване от Вас да се изиска допълнително заплащане на градски или туристически такси. Рейтингът/оценката на хотелите, които се визуализират на интернет страница www.teztour.bg са или от Booking, или от Tripadvisor.

Условия, валидни за трансфери:

При "туристически пакет" – трансфертът е включен в предварително сглобения от "ТЕЗ ТУР БЪЛГАРИЯ" ЕООД пакет. В този случай трансферът е групов. Ако потребителят желае промяна от групов на индивидуален трансфер, то следва да уведоми по мейл или по телефон  "ТЕЗ ТУР БЪЛГАРИЯ" ЕООД.

При "комбиниран пакет" – трансфертът може да бъде една от услугите, резервирани от страна на потребителя.

При резервация на хотел се предлага опция да се резервира и трансфер. В този случай задължително трябва да се избере летището, от което пътувате,  както и да посочите часовете на полетите. Цената, която Ви се визуализира е за всички туристи в резервацията, в едната посока. Ако е необходим обратен трансфер, трябва да кликнете върху „Маршрут“: Хотел – Летище. Обърнете внимание на условията за анулация на трнасфера/ите, тъй като те не винаги съвпадат с условията за анулиране на хотелската резервация.

Подробни условия, отнасящи се за трансферите, се генерират при резервирането на конкретната туристическа услуга през интернет страница www.teztour.bg. Условия, с които потребителят предварително се е запознал и съгласил.

Условия, валидни за екскурзии:

КАК ДА РЕЗЕРВИРАТЕ ЕКСКУРЗИЯ?

На главната страница изберете раздел „Екскурзии“. Посочете критерии за търсене: държава, град, забележителности, дати. Натиснете бутона „Търсене на екскурзия“.

Можете да резервирате услугата самостоятелно, т. е. без да е необходимо да я съчетавате с други услуги.

НА КАКЪВ ЕЗИК СЕ ПРОВЕЖДАТ ЕКСКУРЗИИТЕ?

Всички предлагани екскурзии се провеждат или на руски език, или на английски език. Част от екскурзиите е възможно да се проведат и на български език, като това е указано в съответната оферта на туроператора.

ЦЕНАТА НА ЧОВЕК ЛИ Е?

За груповите екскурзии посочената цена е на човек. При индивидуалните екскурзии посочените цени са за съответния брой хора (проверете в описанието на екскурзията).

ОТ ХОТЕЛА ЛИ СЕ СЪБИРАТ ТУРИСТИТЕ ЗА ЕКСКУРЗИЯТА?

Не, за всички екскурзии е посочен сборен пукт, до който туристите стигат сами. Посочва се точен час и името на човека, с който ще се срещнат. Това не важи за предварително организираните от страна на туроператора групови екскурзии.

КАК СЕ ПРАВИ РЕЗЕРВАЦИЯ ЗА ЕКСКУРЗИЯ?

Намирате екскурзията и датата, на която ще се проведе, въвеждат се необходимите паспортни данни и след това се избира бутон „Резервирай“. Така вече имате генерирана резервация за екскурзия.

МОЖЕ ЛИ ДА СЕ АНУЛИРА ЕКСКУРЗИЯ?

Да, разбира се. Условията за анулация са описани към всяка екскурзия.

Подробни условия, отнасящи се за екскурзиите, се генерират при резервирането на конкретната услуга през интернет страница www.teztour.bg. Условия, с които потребителят предварително се е запознал и съгласил.

Поставете флага на нужната точка на картата
OK
За удобство на потребителите, предоставянето на персонализирана информация, запазване на личните предпочитания и настройките на сайта, нашият уебсайт използва cookie и други аналогични технологии. За да използвате сайта, трябва да потвърдите съгласието си за използването на тези технологии. Детайли
Приемам