Политика за поверителност на личните данни на Тез Тур България ЕООД

Обща информация

От 25 май 2018 г. е в сила нов регламент за защита на личните данни (GDPR), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цели да гарантира защитата на личните данни на физическите лица във всички държави-членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка и защита.

В качеството си на администратор на лични данни Тез Тур България ЕООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира и обработва лични данни на физически лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на продукти и услуги, и ги съхранява отговорно и законосъобразно.

 

 

Информация за нас

 • Наименование: Тез Тур България ЕООД
 • ЕИК/БУЛСТАТ: 175432263
 • Адрес на управление: 1301 София, бул. “Мария Луиза” № 9 - 11, ет. 3
 • Адрес за кореспонденция: 1301 София, бул. “Мария Луиза” № 9 - 11, ет. 3
 • E-mail: book@teztour.bg
 • Телефон: 00359 700 46 600
 • Лиценз за извършване на туроператорска и турагентска дейност: № PK-01-6068/27.02.2020.
 • Удостоверение за администратор на лични данни: № 283882

 

Какво е „Политика за поверителност на личните данни на Тез Тур България ЕООД“?

Политиката за поверителност на личните данни има за цел да Ви представи изчерпателна информация на ясен и достъпен език за това какви действия се извършват с личните данни, които предоставяте на Тез Тур България ЕООД, включително:

 • Какви лични данни събираме за Вас?
 • Каква е целта на тяхното събиране?
 • За какъв срок съхраняваме предоставените лични данни?
 • С кого споделяме Вашите лични данни?
 • Как Ви уведомяваме за промяна на нашата Политика за поверителност на личните данни?
 • Какви видове „бисквитки“ използваме и с каква цел?
 • Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?
 • Какъв е обхватът на нашата Политика за поверителност на личните данни?

С тази Политика за поверителност на личните данни, Тез Тур България ЕООД декларира, че прилага всички технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица, които са предписани от закони или други нормативен актове на национално и европейско ниво.

 

Какво са лични данни?

Лични данни е всяка информация или данни, които могат пряко или непряко да идентифицират физическото лице. Пример за непряко идентифициране е номерът на мобилния Ви телефон. Пример за пряко идентифициране е уникален идентификатор като ЕГН, име, презиме и фамилия, клиентски код и др.

 

Какви лични данни събира Тез Тур България ЕООД за Вас?

 • Име, презиме и фамилия;
 • Телефонен номер;
 • Електронна поща;
 • Населено място и адрес;
 • Единен граждански номер;
 • Номер на лична карта или на друг документ за самоличност;
 • Дата на издаване на лична карта или на друг документ за самоличност;
 • Данни за банкова сметка /ако е необходимо Тез Тур България ЕООД да възстанови на потребителя вече платена сума/;
 • Пол /когато това се изисква от доставчиците на съответната туристическа услуга – например авиокомпания/;
 • Данни за здравен статус на пътуващи със специфични нужди;
 • Данни на малолетното/непълнолетното лице/лица, дадени от родител/настойник във връзка с изпълнение на продукти и услуги, предоставени от Тез Тур България ЕООД;
 • Данни при попълване на различни форми, поместени на нашата уеб страница www.teztour.bg, включително при създаване на първоначална регистрация, попълване на формата за даване на мнения и/или коментари;
 • Данни предоставени на други Туроператори и Турагенти, които предлагат услуги и продукти на Тез Тур България ЕООД;
 • Технически данни, които автоматично се изпращат към нас, когато използвате уеб страницата на адреси: www.tez-tour.com; www.teztour.bg; www.tez-tour.bg - IP адрес, уеб браузър, операционна система, информация за устройството, от което посещавате уеб страницата и т.н.;
 • Бисквитки (cookies) за идентифициране на браузъра или устройството Ви.

 

На какво основание Тез Тур България ЕООД събира, обработва и съхранява Вашите лични данни?

Тез Тур България ЕООД събира и обработва Вашите лични данни пряко или чрез просредници /други туроператори и/или туристически агенти/, които предлагат услуги и продукти на Тез Тур България ЕООД и по-конкретно въз основа на следното:

 • Получено изрично, ясно, свободно, доброволно и недвусмислено съгласие от Вас като клиент. Съгласието за събиране, обработване и съхранение на личните Ви данни се предоставя чрез посещение на място в нашия офис, чрез посещение на офис на агенция или на друг туроператор, наш партньор, или при регистрация на уеб страницата ни. Съгласието, което сте предоставили, винаги може да бъде оттеглено като посетите някой от нашите офиси или чрез изпращане на имейл до: privacy@teztour.bg;
 • Изпълнение на задълженията на Тез Тур България ЕООД по договор с Вас;
 • Спазване на законовите задължения от страна на Тез Тур България ЕООД пред националните данъчни, регулаторни и други органи, които се прилагат спрямо Тез Тур България ЕООД;
 • За целите на легитимния интерес на Тез Тур България ЕООД, а именно: при определени условия и единствено при нужда, Тез Тур България ЕООД ще предоставя лични данни на: резервационната система, чрез която ще бъде заявена и изпълнена конкретна резервация; на хотел; на въздушен и/или друг превозвач и на други доставчици на туристическа услуга (ако за целите на конкретното пътуване са ангажирани такива), на туроператор или на туристически агент (ако такъв се явява партньор на Тез Тур България ЕООД по изпълнението на конкретно избрана туристическа програма), на застрахователни дружества, на визов център, както и евентуално на разследващи и други органи, на основание законовите разпоредби в България, които задължават Тез Тур България ЕООД да разкрие информация за конкретен потребител и придружаващите го малолетни/непълнолетни лица/лице.

 

Какви са целите на събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни?

Тез Тур България ЕООД събира, обработва и съхранява Вашите лични данни с цел да изпълни задълженията си към Вас, както и да помогне за изпълнение на Ваши права, включително, но не ограничено до:

 • създаване на потребителски профил и осигуряване на пълна функционалност на уеб сайта при предоставянето на продукти и услуги;
 • индивидуализация на страна по договор;
 • счетоводни цели;
 • статистически цели;
 • защита на информационната сигурност;
 • обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответен продукт или услуга;
 • изпращане на информационни съобщения за нови продукти или услуги при регистрация за получаване на електронен информационен бюлетин;
 • предоставяне на достъп до нашата уеб страница, като Ви показваме съдържание, което е относимо, персонализирано и ограничено от зададени от Вас критерии;
 • За отговори на Ваши запитвания, мнения и препоръки;

В допълнение на горното, Тез Тур България ЕООД има правен интерес да събира Ваши лични данни, защото без тях не може да Ви предостави продукт или услуга, към които имате интерес.

 

Как Тез Тур България ЕООД събира и обработва Вашите лични данни?

За да Ви предостави продукти или услуги, Тез Тур България ЕООД събира предоставените от Вас лични данни по следните начини:

 • чрез попълване от Ваша страна на форма за регистрация на уеб страницата на Тез Тур България ЕООД на адреси: www.tez-tour.com; www.teztour.bg; www.tez-tour.bg;
 • чрез попълване на формуляри, договори и декларации, които са Ви предоставeни от служители или представители на Тез Тур България ЕООД. Формулярите се предоставят и попълват в свободна форма, предоставена Ви на хартиен или електронен носител. Договорите и декларациите се предоставят от служители или представители на Тез Тур България ЕООД в бланкетна форма;
 • чрез посещение на уеб страница/и за използване на системата за онлайн резервации по програми на Тез Тур България ЕООД;
 • при актуализиране на данни по Ваше искане и попълване на форма за актуализация на хартиен или електронен носител;
 • чрез обработване на информация за Вашите посещения на уеб страницата на Тез Тур България ЕООД;
 • чрез обработка на информация за IP-адреси, биксвитки (cookies), операционна система, тип браузър и др.
 • Тез Тур България ЕООД събира личните Ви данните чрез следните средства: имейл; телефон; на място в офис на Тез Тур България ЕООД, в офиса на друг туроператор – наш партньор или в офиса на туристическа агенция – наш партньор; специализирана платформа за съхранение и обмен на данни.

При обработката на Вашите лични данни Тез Тур България ЕООД спазва следните принципи, залегнати в Член 5 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА, от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), а именно:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение до целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

Тез Тур България ЕООД не събира и не обработва лични данни, които:

 • разкриват етнически произход;
 • разкриват расова принадлежност;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения или членство в различни организации;
 • разкриват генетични и биометрични данни;
 • разкриват данни за сексуален живот или сексуална ориентация.

Тез Тур България ЕООД събира личните данни от лицата, за които се отнасят, включително данни на малолетно/непълнолетно лице/лица, които придружават. Тез Тур България ЕООД не извършва автоматизирано вземане на решения за лични данни.

 

Колко време Тез Тур България ЕООД съхранява Вашите лични данни?

В зависимост от основанието, на което събираме, съхраняваме и обработваме Вашите лични данни, срокът на съхранение е различен.

 • Тез Тур България ЕООД съхранява Вашите лични данни, отнасящи се за профила Ви в уеб сайта за срок не по-дълъг от съществуването на профила Ви в уеб сайта. След изтичането на този срок, полагаме необходимите усилия да изтрием и унищожим всички Ваши данни, без ненужно забавяне.
 • Тез Тур България ЕООД съхранява Вашите лични данни съгласно Чл. 82. (10) от Закона за туризма и до отпадане на договорното основание, ако обработваме личните Ви данни в изпълнение на договорни задължения към Вас.
 • Тез Тур България ЕООД съхранява Вашите лични данни съгласно Чл. 42. (1) от Закона за счетоводството и до отпадане на договорното основание, ако обработваме личните Ви данни във връзка с издаване на счетоводни документи по извършени плащания на база договорни отношения помежду ни.
 • След изтичането на сроковете, вписани в нормативните актове и в съответните закони в Република България, и в случай че не съществува законово основание за продължаване съхранението на личните Ви данни, информацията за Вас се унищожава.
 • Тез Тур България ЕООД Ви уведомява, в случай че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на договора, легитимните интереси на Тез Тур България ЕООД или друго.
 • Тез Тур България ЕООД съхранява Вашите личните данни, които е задължено да пази по силата на приложимото законодателство за съответния срок.

 

На кого може да предаваме Вашите лични данни?

Тез Тур България ЕООД се задължава да НЕ предоставя Вашите лични данни на трети лица без Вашето изрично изразено съгласие, освен когато това е необходимо за изпълнение на поети договорни задължения към Вас.

За изпълнение на договорни и/или пред-договорни отношения с Вас, възможно е Тез Тур България ЕООД да предаде част или всички Ваши лични данни на следните лица:

 • Дружества, предоставящи куриерски услуги;
 • Компанията, която предоставя хостинг услуги, свързани с уеб страницата;
 • Публични институции, включително такива, осъществяващи надзорни функции;
 • Банки и финансови институции в страната и в чужбина при осъществяване на парични транзакции;
 • Застрахователни и презастрахователни дружества;
 • Визови центрове;
 • Адвокати, одитори, нотариуси, съдилища, прокуратура, полиция, следствие;
 • Контрагенти на Тез Тур България ЕООД за изпълнение на задълженията си, като например авиокомпании, туроператори, хотелиери, маркетинг и всички партньори-доставчици на Тез Тур България ЕООД, които са пряко и непосредствено обвързани с изпълнение на поетите договорни отношения.

Всяко предаване се извършва при стриктно спазване на конфиденциалност и сигурност на личните Ви данни.

 

Има ли други случаи, в които може да предадем Вашите лични данни?

Вашите лични данни се предоставят на трети лица и в следните случаи:

 • По искане на физическото лице, предоставило данните, обект на защитата на лични данни;
 • По искане на компетентни органи, съгласно действащото законодателство на Република България и на Европейския Съюз.

Във всички горепосочени случаи, лицата, на които предоставяме Вашите лични данни, са декларирали, че предоставят адекватно ниво на защита на личните данни, включително чуждестранните дружества, позиционирани в рамките на ЕС и ЕИП. По отношение на дружества, позиционирани извън рамките на ЕС и ЕИП, за всеки конкретен случай съответното дружество гарантира, че предоставя адекватно ниво на защита на личните данни, спазвайки изискванията на европейското законодателство.

 

Профилиране на потребителя – употреба на „бисквитки”

Сайтът на Тез Тур България ЕООД използва „бисквитки”.

„Бисквитките“ представляват малки текстови файлове, които се записват на Вашия компютър, когато посещава на уеб страницата на Тез Тур България ЕООД на адреси: www.tez-tour.com; www.teztour.bg; www.tez-tour.bg. В случай че имате достъп до тази уеб страница в друг момент, браузърът Ви изпраща обратно съдържанието на "бисквитките" на съответния предложител и по този начин позволява повторното идентифициране на терминалното устройство. Четенето на "бисквитките" ни позволява да проектираме нашата уеб страница оптимално за Вас и Ви улеснява при използването й.

Политика за използване на „бисквитки”

Сайтът на Тез Тур България ЕООД използва „бисквитки”, които са важни за коректната му работа. Посещавайки нашия сайт, Вие приемате използването на „бисквити”.

Видове „бисквитки”, които използва сайтът на Тез Тур България ЕООД:

Задължителни „бисквитки”

Тези „бисквитки” са необходими за коректната работа на уеб сайта. Без тези „бисквитки”, някои услуги и/или функционалности няма да бъдат достъпни.

Аналитични „бисквитки”

Тези „бисквитки” са нужни за събиране на информация, за начини по който посетителите използват нашия уеб сайт. Цялата информация, събирана от тези „бисквитки”, не съдържа лични данни. Използва се за подобряване на уеб сайта.

Функционални „бисквитки”

Тези „бисквитки” са нужни за проследяване на изборите, които потребителят извършва на уеб сайта. По този начин Ви се предоставя по-точно, адекватно и персонализирано съдържание на уеб сайта.

„Бисквитки” за прецизно показване на съдържание

Тези „бисквитки” съдържат информация за това как използвате уеб сайта и могат да бъдат задействани от наши рекламни партньори. Те не съхраняват лична информация.

Настройките за „бисквитките”, които приемате от уеб страницата на Тез Тур България ЕООД на адреси: www.tez-tour.com; www.teztour.bg; www.tez-tour.bg, можете да направите в уеб браузъра, който използвате. Ограничаването на някои видове „бисквитки” може да доведе до некоректна или непълна работа на сайта, както и до невъзможност да използвате пълните му функционалности.

 

Какви права имате относно събирането, обработването и съхранението на Вашите лични данни?

При спазване на българското и европейското законодателство, включително Регламент 2016/679 на ЕС (GDPR) относно защита на личните данни, можете да упражните следните права:

 • Правото на достъп до личните данни, които Тез Тур България ЕООД обработва за Вас и да получите копие от тях;
 • Правото да искате от Тез Тур България ЕООД корекция, в случай че установите неточности или необходимост от актуализация на Вашите личните данни, като изпратите имейл до: privacy@teztour.bg;
 • Правото да искате блокиране на личните Ви данни или ограничаване на обработката на лични данни в определените от закона и Регламента случаи;
 • Правото да искате заличаване, т.е. изтриване, на Вашите лични данни от Тез Тур България ЕООД, в случай че са налице условия за това;
 • Правото да възразите срещу обработването на Вашите лични данни за целите на директен маркетинг като използвате линка за „отписване“, който сме поместили във всеки имейл, изпратен до Вас, съдържащ рекламна информация за нашите продукти и услуги;
 • Правото да възразите срещу предоставянето на личните Ви данни на трети лица, като изпратите имейл до: privacy@teztour.bg;
 • Правото, когато пожелаете, да оттеглите даденото от Вас съгласие Вашите лични данни да бъдат обработвани за целите, за които сте дали съгласие, като изпратите имейл на privacy@teztour.bg;
 • Правото да отправите заявка за преносимост на Вашите личните данни в структуриран, машинно-читаем формат, който е общоупотребяван;
 • Правото да отправите жалба или молба за защита на правата Ви пред Комисия за защита на личните данни, в случай че са налице предпоставки за това.

Можете да упражните всички права по всяко време на обработване на Вашите лични данни.

 

Какво означава всяко от изброените права?

Право на достъп до Вашите лични данни

Това право Ви дава възможност да получите информация относно данните, които идентифицират администратора и неговия представител, целите на обработването на личните данни, получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните, данни за задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им, както и информация за правото на достъп и правото на коригиране на събраните данни.

Данните не се предоставят, когато физическото лице, за което се отнасят, вече разполага с тях или в закон съществува изрична забрана за предоставянето им.

Право на заличаване, достъп, коригиране, блокиране

Право по всяко време да поискате от администратора да заличи, коригира или блокира лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, както и право да поискате от администратора да уведоми третите лица, на които са били предоставени личните данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, което е извършено, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

Право на възражение

Право на възражение пред администратора срещу обработването на личните данни на физическото лице при наличие на законово основание за това, както и срещу обработването и предоставянето на трети лица на Вашите лични данни за целите на директния маркетинг. Вие имате правото да бъдете уведомени преди Вашите лични данни да бъдат предоставени за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като имате право да възразите срещу такова предоставяне или използване.

Право на преносимост

Когато обработването на лични данни става по автоматичен начин, Вие имате правото да получавате отнасящите се до Вас лични данни, които сте предоставили на администратора, в структуриран, широкоизползван, пригоден за машинно четене и оперативно съвместим формат и да ги предавате на друг администратор.

Това право следва да се прилага, когато субектът на данни е предоставил личните данни въз основа на собственото си съгласие или обработването е необходимо поради договорно задължение. Правото не следва да се прилага, когато обработването се базира на правно основание, различно от съгласие или договор. Поради самото си естество, това право не следва да бъде упражнявано по отношение на администратори, обработващи данни в изпълнение на обществените си задължения. Ето защо това право не следва да се прилага, когато обработването на личните данни е необходимо за спазване на правно задължение, на което е подчинен администраторът, или за изпълнение на задача от обществен интерес, или при упражняване на официално правомощие, предоставено на администратора. Правото на субекта на данни да предава или получава отнасящи се до него лични данни не поражда задължение за администраторите да възприемат или поддържат технически съвместими системи за обработване. Когато в определен пакет от лични данни е засегнат повече от един субект на данни, правото личните данни да бъдат получавани следва да не засяга правата и свободите на други субекти на данни в съответствие с настоящия регламент.

Право да отправите жалба или молба до Комисия за защита на личните данни

В случай на нарушаване на Ваши правата, Вие имате право да сезирате Комисията за защита на личните данни в едногодишен срок от узнаване на нарушението, но не по-късно от пет години от извършването му. При нарушаване на правата Ви имате право да обжалвате действия и актове на администратора по съдебен ред или пред Върховния административен съд. Съдът не може да бъде сезиран, ако има висящо производство пред Комисията за същото нарушение или решение на КЗЛД относно същото нарушение е обжалвано и няма влязло в сила решение на съда.

Какъв е обхватът на Политиката за поверителност на личните данни на Тез Тур България ЕООД?

Политиката за поверителност на личните данни обхваща всички продукти и услуги, предлагани от Тез Тур България ЕООД. От тази политика се изключват продуктите и услугите с отделни декларации за поверителност, които не включват настоящата Политика за поверителност на личните данни.

Политиката за поверителност на личните данни не обхваща продукти и услуги, предлагани от други фирми или физически лица, включително продукти, услуги или уеб сайтове, които може да Ви бъдат показани в резултатите от търсене, уеб сайтове, които може да включват продукти и услуги на Тез Тур България ЕООД, или други уеб сайтове, към които има връзки към продукти и услуги на Тез Тур България ЕООД. Политиката не обхваща информационните практики на други фирми и организации, които рекламират продуктите и услугите на Тез Тур България ЕООД и, които може да използват „бисквитки“, пикселни маркери и други технологии за показване и предлагане на подходящи реклами.

 

Промени в Политиката за поверителност на личните данни на Тез Тур България ЕООД

За всички промени в тази Политика за поверителност на личните данни, декларираме, че ще Ви уведомим с изпращане на писмо по електронен път (e-mail) на предоставения от Вас електронен адрес.

Така Ви предоставяме възможност да преустановите използването на някои или всички продукти и услуги и/или да се възползвате от правата си, част от които са посочени изрично по-горе. В допълнение, Тез Тур България ЕООД ще предприеме всички възможни мерки за осведомяване в случай на промени относно защитата на лични данни, като поставим съобщения в офисите и на уеб сайта на Тез Тур България ЕООД.

 

Тази Политика за поверителност на личните данни е приета от Тез Тур и е в сила от месец май 2018 година.

Поставете флага на нужната точка на картата
OK
За удобство на потребителите, предоставянето на персонализирана информация, запазване на личните предпочитания и настройките на сайта, нашият уебсайт използва cookie и други аналогични технологии. За да използвате сайта, трябва да потвърдите съгласието си за използването на тези технологии. Детайли
Приемам